×

sad computer मीनिंग इन हिंदी


अभिकलित्र
sad:    खिन्न संजीदा
computer:    कंप्यूटर
डाउनलोड Hindlish App, कभी भी अनुवाद करें


के आस-पास के शब्द

  1. sacrtospinal
  2. sacrum
  3. sacular aneurysm
  4. sad
  5. sad colour
  6. sad to say
  7. sad-iron
  8. sadachbia
  9. sadalmelik
PC संस्करण
English


Copyright © 2022 WordTech Co.